6.2

Přístup k poznámkám

K poznámkám uloženým v CRM se můžete dostat dvěma způsoby. Prvním je přístup přes globální koncový bod /api/notes, který umožňuje přistupovat k poznámkám nezávisle na tom, ke kterému záznamu jsou připojeny. Druhý způsob je přes endpoint pod jiným záznamem (příležitost, kontakt, apod.), což umožňuje získat poznámky, které jsou připojeny k nějakému záznamu v CRM.

Např.: /api/parties/241/notes zpřístupňuje poznámky připojené ke kontaktu s kódem 241. Obdobně /api/opportunities/1602/notes zpřísupňuje poznámky připojené k příležitosti s kódem 1602, atd. V dalším textu budeme používat URL <record_endpoint>/notes pro přístup k poznámkám, připojeným k záznamu adresovanému koncovým bodem <record_endpoint>.

Pokud za <record_endpoint> dosadíte koncový bod /api, budete přistupovat k poznámkám globálně.

GET <record_endpoint>/notes

Získání poznámek z databáze.

Požadavek

Query parametrTypPopisVýchozí
positionintindex prvního záznamu, který má být vrácen (0 - první záznam)0
sizeintpočet záznamů (stránky), povolené maximum 100020
orderBystringúdaj, podle kterého mají být záznamy řazené-
descbooleanřazení je sestupné (descending)false
srcTypeintkód typu záznamu, ke kterému je poznámka připojena (volitelný filtr)-
srcIdstringkód záznamu, ke kterému je poznámka připojena (volitelný filtr)-

Příklad: /api/notes?orderBy=modified&desc=true
Získá naposledy změněné poznámky.

Odpověď (application/json)

200 OK

Stránka se záznamy typu note.

{
 "items": [
  {
   "id": 370,
   "enteredBy": "gregor",
   "note": "Je to totální <b>borec</b>. To se musí nechat.",
   "html": true,
   /* ... */
  }
  /* ... */
 ]
}

POST <record_endpoint>/notes

Vytvoření nové poznámky.

Požadavek (application/json)

Tělo požadavku musí být JSON objekt, reprezentující novou poznámku. Neměl by obsahovat parametr id. ID bude nové poznámce přiděleno při úspěšném zápisu.

Odpověď (application/json)

201 OK CREATED

Tělo odpovědi bude tatáž poznámka, ale už v podobě, jak byla zapsána do databáze a s přiděleným kódem.

V http hlavičce Location bude URL k získání poznámky v pozdějších dotazech.

400 BAD REQUEST

Zaslaný objekt neprošel validací a nemůže být zapsán do databáze. Tělo obsahuje standardní chybový JSON s popisem nalezených chyb.

GET <record_endpoint>/notes/{id}

Získání jedné poznámky s konkrétním ID. ID je v InTouch CRM celé číslo, takže požadavkem:

GET /api/notes/247

získáte poznámku s kódem 247 (pokud taková existuje).

Odpověď (application/json)

200 OK

Tělo odpovědi bude poznámka s požadovaným ID.

404 NOT FOUND

Požadovaná poznámka v databázi neexistuje.

PUT <record_endpoint>/notes/{id}

Aktualizace poznámky. Existující poznámka s ID id bude přepsána daty v těle požadavku.

Požadavek (application/json)

Tělo požadavku musí být JSON objekt, reprezentující verzi poznámky.

Odpověď (application/json)

200 OK

Tělo odpovědi bude nová verze poznámky, jak ji systém zapsal do databáze.

400 BAD REQUEST

Zaslaný objekt neprošel validací a nemůže být zapsán do databáze. Tělo obsahuje standardní chybový JSON s popisem nalezených chyb.

404 NOT FOUND

Aktualizovaná poznámka v databázi neexistuje.

PATCH <record_endpoint>/notes/{id}

Aktualizace poznámky. Existující poznámka s ID id bude aktualizována pomocí dat v těle požadavku. Na rozdíl od předchozího volání metodou PUT nemusíte u metody PATCH zasílat kompletní JSON s poznámkou, ale stačí poslat jen ty údaje, které chcete změnit.

Příklad:

  PATCH /api/notes/1144

  { "note": "Toto je nový text poznámky" }

U poznámky s kódem 1144 dojde ke změně textu.

Odpověď (application/json)

200 OK

Tělo odpovědi bude nová verze poznámky, jak ji systém zapsal do databáze.

400 BAD REQUEST

Zaslaný objekt neprošel validací a nemůže být zapsán do databáze. Tělo obsahuje standardní chybový JSON s popisem nalezených chyb.

404 NOT FOUND

Aktualizovaná poznámka v adresáři neexistuje.