6.2

Jak přizpůsobit vzhled formuláře kontaktu

Někteří firmy potřebují u kontaktů evidovat velké množství údajů. To může vést k tomu, že formulář kontaktu začne být velmi rychle nepřehledný a uživatelé se začnou ztrácet v záplavě políček. InTouch CRM se snaží zachovat "zdravý" počet prvků na obrazovce pomocí skrývání prázdných polí.

Automatické skrývání polí

ukázkový formulář kontaktu

Na obrázku výše je vidět ukázka formuláře kontaktu. Všimněte si, že všechna pole, která jsou zobrazena, mají smysluplný obsah (hodnotu). Všechna ostatní prázdná pole jsou skryta, ale uživatel může kterékoliv z nich zobrazit pomocí nabídky v pravém horním rohu (viz. šipka).

Pokud zobrazíte nějaké pole a napíšete do něj hodnotu, při dalším otevření záznamu už bude automaticky zobrazené.

Některá pole se nemusí zobrazit i když je v nich napsaná hodnota. To se týká např. pole Splatnost faktur, které se automaticky zobrazí jen tehdy, je-li v něm hodnota jiná, než standardní (ta se určuje v nastavení aplikace).

Přizpůsobení formuláře

Standardní fungování CRM je takové, že je pevně dané pořadí polí ve formuláři a také pevně daná logika skrývání/zobrazování polí. Uživatel má však možnost obojí přizpůsobit k obrazu svému. Z toho plyne, že každý uživatel může mít jinak uspořádaný formulář kontaktu. Marketér nebo účetní (oba dva uživatelé InTouch CRM) potřebují pro svoji práci jinou sadu polí. Marketéra nezajímá IČO firmy a účetní nezajímá oslovení pro newsletter.

Pro změnu uspořádání formuláře otevřete Nastavení | Přizpůsobení formulářů a vyberte volbu Vytvořit formulář. Administrátor má možnost přizpůsobit formulář i jiným uživatelům než je on sám (viz. pole Používá níže). Běžný uživatel však může změnit jen svůj vlastní formulář.

nové přizpůsobení formuláře

Stiskněte tlačítko Pokračovat a CRM podle vybraného typu záznamu načte seznam dostupných polí a zobrazí je pod sebou.

úpravy přizpůsobení formuláře

Pro každé pole můžete nastavit viditelnost na jednu z možností:

Pomocí úchopu na pravé straně každého řádku máže možnost tažením myší změnit pořadí polí.

Pro určité typy identit v adresáři nedávají některá pole smysl. Např. u identity Organizace je nesmyslné zobrazovat Příjmení a u identity Osoba nedává smysl pole Společnost. Pokud tedy nastavíte, že pole Společnost má být vždy zobrazené, bude toto pravidlo respektovánou pouze tehdy, pokud otevřete formulář identity, pro kterou má pole Společnost smysl.